Порівняльна таблиця

Візьміть участь у обговоренні для вдосконалення проекту

Крок 1. Ознайомтеся зі статтями "Порівняльної таблиці", які пропонується змінити у чинному Податковому Кодексі України. 
Крок 2. Cформулюйте для себе, із чим саме ви згодні/не згодні або які слова варто змінити для того, щоб законопроект вас повністю влаштовував
Крок 3. Виділіть частину тексту, зі змістом якої ви не згодні. Скопіюйте її у поле Disqus (авторизація — через аккаунт у соцмережах) та запропонуйте свій варіант.
Інструкція

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих самозайнятими фізичними особами, які провадить незалежну професійну діяльність, а також фізичними особами - підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування

178.1. Особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно із статтею 65 цього Кодексу.

178.2. Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

178.3. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

178.4. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до цього розділу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

Іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи, є резидентами і у річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

178.5. Під час виплати суб'єктами господарювання - податковими агентами, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

178.6. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.

Форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

178.7. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації.

178.1. Доходи фізичних осіб - підприємців, а також осіб, які провадить незалежну професійну діяльність, отримані протягом звітного (податкового) року від провадження такої діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

178.2. Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з провадженням господарської або незалежної професійної діяльності   фізичної особи.

178.3. Для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

178.4. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичними особами - підприємцями, належать:

178.4.1. витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат;

178.4.2. витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами цього розділу);

обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством;

178.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;

178.4.4. інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 178.4.1-178.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

178.5. Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб, сплачені протягом звітного (податкового) періоду.

178.5.1. авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів та витрат кожного календарного кварталу, та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується;

178.5.2. фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Такі платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені підпунктом 178.5.1 цього пункту, що настануть у звітному (податковому) році;

178.5.3. остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати;

Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому цим Кодексом.

178.6. У разі якщо зазначений у цій статті платник податку   отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами та ставками, встановленими цим розділом для платників податку на доходи фізичних осіб.

178.7. Зазначена у цій статті фізична особа вважається податковим агентом працівника - фізичної особи, яка перебуває з нею у трудових, цивільно-правових відносинах, або іншої фізичної особи) щодо будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь такої особи.

178.8. Як виключення з пункту 178.7 цієї статті під час нарахування (виплати) податковим агентом доходу фізичній особі - підприємцю від здійснення нею підприємницької діяльності, а також фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, податок на доходи у джерела виплати не утримується, якщо такими самозайнятими особами надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності або перебування на обліку у контролюючому органі як особи, що провадить незалежну професійну діяльність.

Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) самозайнятій особі доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

178.9. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем, який обрав іншу систему оподаткування доходів від провадження господарської діяльності, здійснюється за відповідними правилами, встановленими цим Кодексом.

178.10. Зазначені у цій статті   самозайняті фізичні особи зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи, які відповідають вимогам бухгалтерського обліку.

Форми Книг обліку доходів і витрат для підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також порядок їх ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

178.11. Фізичні особи - підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

178.12. Фізичні особи - підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

178.13. Іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України, є резидентами, і на них поширюється дія пункту 178.11 цієї статті.

178.14. Особливості оподаткування доходів самозайнятих осіб - підприємців

178.14.1. самозайняті особи, які мають право застосовувати особливості оподаткування, визначені цим пунктом:

- підприємці, обсяг доходу яких від провадження господарської діяльності протягом календарного року, що передує звітному (податковому) року застосування особливостей оподаткування самозайнятих осіб, не перевищує 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в тому числі вперше зареєстровані у поточному році;

- особи, що провадять незалежну професійну діяльність, обсяг доходу яких від провадження такої діяльності протягом календарного року, що передує звітному (податковому) року застосування особливостей оподаткування самозайнятих осіб, не перевищує 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, в тому числі вперше взяті на облік у контролюючому органі у поточному році;

178.14.2. не мають права застосувати особливості оподаткування самозайнятих осіб фізичні особи - підприємці, які здійснюють:

діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

обмін іноземної валюти;

виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

видобуток, реалізацію корисних копалин;

діяльність у сфері фінансового посередництва;

діяльність з управління підприємствами;

діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

діяльність з продажу предметів мистецтва та/або антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

торгівлю цінними паперами та деривативами.

Також не мають права застосувати особливості оподаткування самозайнятих осіб зазначені у цій статті фізичні особи, які протягом трьох послідовних податкових (звітних) років декларують відсутність доходів або від’ємне значення чистого оподатковуваного доходу.  

178.14.3. фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за власним бажанням можуть прийняти рішення про застосовування визначених у цьому пункті особливостей оподаткування самозайнятих осіб.

Таке рішення може бути прийнято фізичною особою один раз протягом календарного року.

Зазначені у цьому підпункті особливості оподаткування самозайнятих осіб можуть застосовуватися з першого числа будь-якого календарного місяця звітного (податкового) року.

Підтвердження прийнятого фізичною особою рішення про застосування особливостей оподаткування самозайнятих осіб здійснюється шляхом подання такою особою до відповідного контролюючого органу за місцем державної реєстрації фізичної особи - підприємця чи за місцем постійного проживання особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, відповідної заяви у письмовій формі.

Така заява подається не пізніше 25 числа місяця, що передує місяцю, в якому платник податку буде застосувати особливості оподаткування самозайнятих осіб.

Фізична особа, яка застосовує особливості оподаткування самозайнятих осіб, може відмовитись від їх застосування з першого дня будь-якого календарного кварталу, шляхом подання письмової заяви до відповідного контролюючого органу.

Така заява подається не пізніше останнього   календарного дня кварталу, що передує кварталу, з якого фізична особа відмовляється від застосування особливостей оподаткування самозайнятих осіб;

178.14.4. доходи фізичних осіб, які застосовують особливості оподаткування самозайнятих осіб, отримані протягом календарного року від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу;

178.14.5. об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між доходами, фактично отриманими протягом звітного (податкового) року і документально підтвердженими витратами, здійсненими протягом звітного (податкового) року, визначеними у підпункті 178.14.16 цього пункту, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця або із провадженням певного виду незалежної професійної діяльності.

Якщо результатом розрахунку чистого оподатковуваного доходу за підсумками звітного (податкового) періоду є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат наступного звітного (податкового) періоду, а також кожного з наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від'ємного значення об’єкта оподаткування;

178.14.6. для визначення розміру чистого оподатковуваного доходу фізичні особи зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат. форма якої та порядок її ведення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Форма Книги обліку доходів і витрат повинна містити інформацію виключно щодо:

первинного документу (назва документу, дата складання, номер документу, призначення платежу, сума постачання);

контрагента (назва або П.І.Б., податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

суми отриманих доходів;

суми понесених витрат.

До визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, форми Книги обліку доходів і витрат, фізична особа зобов’язання забезпечити її ведення у довільній формі.

Зазначені у цьому підпункті особи ведуть спрощений облік доходів і витрат за касовим методом;

178.14.7. для фізичних осіб, які застосовують особливості оподаткування самозайнятих осіб, звітним (податковим) періодом є календарний рік.

Фізичні особи, які застосовують особливості оподаткування самозайнятих осіб, подають до відповідного контролюючого органу податкову декларацію за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб, сплачені протягом звітного (податкового) періоду;

178.14.8. авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів та витрат кожного календарного кварталу, та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується;

178.14.9. остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) рік здійснюється платником податку самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплачених ним протягом року авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту їх сплати;

178.14.10. податок на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) рік сплачується протягом 50 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

178.14.11. надмірно сплачені суми податку на доходи фізичних осіб підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому цим Кодексом;

178.14.12. фізична особа, яка застосовує особливості оподаткування самозайнятих осіб, виконує всі обов’язки податкового агента, передбачені розділом цим Кодексом, стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь фізичних осіб, в тому числі які перебувають з нею у трудових або в цивільно-правових відносинах;

178.14.13. до доходів звітного періоду включаються усі суми, що отримані фізичною особою від провадження господарської або незалежної професійної діяльності в готівковій та/або безготівковій формі, у тому числі, але не виключно, отримані аванси, передоплата, платежі за договорами комісії, доручення, транспортного експедирування, агентськими договорами;

178.14.14. до доходів звітного періоду підприємця не включаються:

суми податку на додану вартість (за винятком фізичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість);

суми позики, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців, та суми кредитів;

суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів (у межах державних або місцевих програм);

суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються фізичній особі з бюджетів або державних цільових фондів;

178.14.15. інші доходи, ніж від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податків - фізичних осіб;

178.14.16. до витрат звітного періоду підприємця включаються документально підтверджені витрати фізичної особи в готівковій та/або безготівковій формі, пов’язані з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця або із провадженням певного виду незалежної професійної діяльності, в тому числі, але не виключно, аванси, передоплата, платежі за договорами комісії, доручення, транспортного експедирування, агентськими договорами, витрати. За бажанням фізичної особи – підприємця до витрат звітного періоду можуть бути віднесені суми розрахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів.

Перелік витрат по кожному виду незалежної професійної діяльності визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

178.14.17. не включаються до складу витрат підприємця:

витрати, не пов’язані з діяльністю самозайнятої особи;

витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених у цій статті;

суми податку на додану вартість (за винятком фізичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість);

документально не підтверджені витрати;

178.14.18. зазначені у цій статті підприємці мають право (за власним бажанням) відносити на витрати, пов’язані з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.При цьому амортизації підлягають:

витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;

витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат звітного періоду витрати на:

проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;

ліквідацію основних засобів (в частині залишкової вартості).

Не підлягають амортизації основні засоби подвійного призначення:

земельні ділянки;

об’єкти житлової нерухомості;

легкові та вантажні автомобілі;

178.14.18.1. розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів;

178.14.18.2. облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом;

178.14.18.3. амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкту основних засобів та нематеріальних активів:

Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років
1 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом 15
2 – будівлі, споруди, передавальні пристрої 10
3 – машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше 5
4 – нематеріальні активи відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

Вартість основних засобів та нематеріальних активів фізичних осіб, що придбані чи самостійно виготовлені до початку застосування особливостей оподаткування самозайнятих осіб, яка амортизуватиметься протягом застосування таких особливостей, визначається шляхом зменшення первісної вартості таких об’єктів основних засобів та нематеріальних активів на суму розрахованої амортизації, визначену відповідно до вимог цього пункту, починаючи з фактичної дати придбання чи самостійного виготовлення таких об’єктів до початку застосування особливостей оподаткування самозайнятих осіб.

Дія цього підпункту поширюється виключно на об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких документально підтверджені;

178.14.18.4. достатньою підставою для документального підтвердження понесених витрат у звітному періоді є наявність документу, складеного у довільній формі, обов’язкові реквізити якого включають інформацію щодо:

контрагента (назва або П.І.Б., податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

найменування товару (послуги);

кількісних показників проведеної операції;

вартісних показників постачання;

дати проведення операції;

суми ПДВ (в разі реєстрації фізичної особи платником ПДВ).

Вимагати зазначення у документах, що підтверджують витрати фізичної особи, інших реквізитів, не встановлених цим пунктом, забороняється;

178.14.19. документи, які підтверджують понесені підприємцями витрати у звітному періоді, що були включені до розрахунку чистого оподатковуваного доходу, зазначеного в податковій декларації звітного (податкового) періоду, повинні зберігатися фізичною особою протягом 1095 днів від граничного терміну подання податкової декларації, до якої такі витрати включені, незалежно від того чи продовжує така фізична особа провадити господарську або незалежну професійну діяльність;

178.14.20. фізична особа - підприємець, яка застосовує особливості оподаткування самозайнятих осіб, може за власним вибором зареєструватися платником податку на додану вартість згідно з розділом V цього Кодексу;

178.14.21. перелік витрат щодо кожного виду незалежної професійної діяльності визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

178.13.22. фізична особа втрачає право на застосування особливостей оподаткування для самозайнятих осіб, визначених цією статтею, на період двох наступних календарних років, у разі:

перевищення обсягу річного доходу понад 4000   розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

декларування від’ємного значення чистого оподатковуваного доходу, протягом трьох послідовних звітних (податкових) періодів;

порушення вимог, встановлених цією статтею;

178.14.23. фізична особа – підприємець, яка застосовує особливості оподаткування самозайнятих осіб, звільняється від обов’язку застосування у своїй діяльності реєстратора розрахункових операцій, якщо обсяг її доходу протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Ліберальна податкова реформа #3357 це:


Легалізація зарплат та виведення бізнесу із тіні

Спрощення адміністрування у електронному кабінеті

Ліквідація корупції та детінізація економіки

Створення підприємств та нових робочих місць

Перехід від падіння економіки до її зростання

Збільшеня купівельної спроможності громадян