Порівняльна таблиця

Візьміть участь у обговоренні для вдосконалення проекту

Крок 1. Ознайомтеся зі статтями "Порівняльної таблиці", які пропонується змінити у чинному Податковому Кодексі України. 
Крок 2. Cформулюйте для себе, із чим саме ви згодні/не згодні або які слова варто змінити для того, щоб законопроект вас повністю влаштовував
Крок 3. Виділіть частину тексту, зі змістом якої ви не згодні. Скопіюйте її у поле Disqus (авторизація — через аккаунт у соцмережах) та запропонуйте свій варіант.
Інструкція
Норма відсутня

Стаття 421. Електронний кабінет платника податків

421.1. Електронний кабінет платника податків створюється та функціонує за такими принципами:

1) прозорість, що означає обов’язкову публікацію технічного завдання на розробку програмного забезпечення Електронного кабінету платника податків, відкритого вихідного програмного коду поточної версії програмного забезпечення Електронного кабінету платника податків та всіх змін до нього, настанова для програміста та адміністратора на офіційному веб-сайті адміністратора Електронного кабінету платника податків із забезпеченням цілісності та автентичності вихідного програмного коду;

2) контрольованість, що означає можливість незалежної перевірки платником податків коректності роботи Електронного кабінету платника податків на базі спеціально створеного тестового майданчику на веб-сайті адміністратора Електронного кабінету платника податків, включаючи перевірку відповідності вихідного програмного коду поточної версії програмного забезпечення Електронного кабінету платника податків даним, опублікованим на офіційному веб-сайті адміністратора Електронного кабінету платника податків; відсутності помилок у програмному забезпеченні, у вихідному програмному коді та/або відхилень алгоритмів вихідного програмного коду від завдань, закріплених в технічному завданні на його розробку; перевірку несанкціонованого втручання у роботу програмного забезпечення Електронного кабінету платника податків, що означає порушення цілісності та автентичності вихідного програмного коду;

3) інтеграція із системами, що використовуються платниками податків, що означає наявність API програмного інтерфейсу для електронного обміну даними (EDI - Electronic data interchange);

4) своєчасність усунення помилок, що означає публікацію на веб-сайті адміністратора Електронного кабінету платника податків реєстру помилок, виявлених платниками податків, перевірку таких повідомлень та усунення помилок у встановлені цим Кодексом строки;

5) автоматичність, що означає повну автоматизацію процесів створення, прийняття, оброблення, зберігання податкових документів, оброблення та відображення даних (показників) податкових документів та даних податкового обліку платника податків;

6) зручність, що означає зрозумілий для платника податків інтерфейс електронного сервісу, який забезпечує доступ до будь-яких даних про такого платника податків та/або податкових документів стосовно такого платника податків он-лайн (через мережу Інтернет у режимі реального часу);

7) доступність, що означає безоплатне користування базовими сервісами всіма без виключення платниками податків. Користування додатковими сервісами є оплатним відповідно до положень чинного законодавства України щодо надання адміністративних послуг;

8) спрощення взаємодії платників податків та контролюючого органу та прискорення документообігу між ними;

9) здійснення автоматичної фіксації дати і часу відправки, отримання документів через Електронний кабінет платника податків та будь-якої зміни даних, доступних в Електронному кабінеті платника податків, за допомогою електронних позначок часу. Інформація щодо дати і часу надсилання та отримання документів, іншої кореспонденції, із ідентифікацією відправника та отримувача зберігається безстроково і може бути отримана через Електронний кабінет платника податків у вигляді електронного документу;

10) збереження за платниками податків під час використання Електронного кабінету платника податків усіх прав та можливостей, передбачених цим Кодексом;

11) заборона на створення обмежень у функціонуванні та/або можливостей використання платниками податків Електронного кабінету платника податків, що передбачені цим Кодексом.

421.2. Електронний кабінет платника податків забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків згідно з цим Кодексом та прийнятих у зв’язку із ним нормативно-правових актів, зокрема:

1) перегляду в режимі реального часу всієї інформації з баз даних стосовно платника податків, що ведуться контролюючими органами, включаючи дані оперативного обліку податків та зборів (в тому числі дані карток особових рахунків), дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість, а також одержання документу у вигляді витягу та/або виписки із таких баз даних, який формується автоматично на відповідний запит платника податків;

2) проведення звірення розрахунків платників податків з Державним та місцевими бюджетами, а також одержання документу, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматично на відповідний запит платника податків;

3) управління сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань відповідно до положень цього Кодексу;

4) автоматичного визначення обов’язкових для заповнення та подання форм податкової звітності та рахунків для сплати податків і зборів конкретного платника податків;

5) заповнення, перевірку та подання податкової звітності;

6) реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

7) доступу платників податків до системи електронного адміністрування податку на додану вартість в розрізі поточних значень всіх показників формули, передбачених п. 2001.3 статті 2001 цього Кодексу в режимі перегляду у реальному часі та доступу до даних Єдиного реєстру податкових накладних, включаючи можливість формування, перевірки та підтвердження податкових накладних, складених платником податку чи його контрагентами за вчиненими між ними правочинами, для цілей формування податкового кредиту платником податків, перевірки та визначення дати і часу реєстрації таких накладних та/або розрахунків коригування, а також перегляд інформації про незареєстровані податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, подані на реєстрацію платником податку, із зазначенням причини відмови у їх реєстрації;

8) оперативне інформування платників податків щодо призначення, ходу та результатів перевірок, передбачених цим Кодексом, а також забезпечення можливості адміністративного оскарження рішень контролюючих органів за результатами перевірок;

9) інформування щодо статусу контрагентів за публічно доступними даними інформаційних ресурсів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, включаючи надання інформації про контрагентів платника податків, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи, про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, або яких притягнуто до відповідальності за порушення законів з питань оподаткування (виключно після остаточного узгодження санкцій та зобов’язань);

10) взяття на облік, зняття з обліку, переходу на спеціальні режими оподаткування та інших реєстраційних дій;

11) подання повідомлення про виявлені помилки в роботі Електронного кабінету платника податків;

12) забезпечення взаємодії платників податків з контролюючими органами з інших питань, передбачених цим Кодексом.

421.3. Всі права на програмне забезпечення Електронного кабінету платника податків належать державі.

421.4. Платники податків та контролюючі органи мають доступ до Електронного кабінету платника податків на правах користувача, без права адміністрування програмного забезпечення Електронного кабінету платника податків.

421.5. Платник податку стає користувачем Електронного кабінету платника податків після проходження реєстрації та електронної ідентифікації безпосередньо в Електронному кабінеті платника податків. З дати укладання договору між платником податків та контролюючим органом про електронний документообіг (який укладається в електронному вигляді через Електронний кабінет платника податків шляхом його підписання платником податків) вся взаємодія контролюючого органу з платником податків, крім документальних перевірок, здійснюється виключно через Електронний кабінет платника податків.

421.6. Платник податків може отримати будь-який документ, який має бути виданий контролюючим органом згідно з   законодавством України, або   будь-яку інформацію з баз даних контролюючого органу щодо такого платника податків у вигляді витягу та/або виписки через Електронний кабінет платника податків. При цьому, документ, включаючи витяг та/або виписку, формується автоматично на запит платника податків і містить електронний підпис або аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", посадової особи контролюючого органу, а також аналог печатки контролюючого органу (якщо наявність печатки передбачено формою запитуваного документу).

Візуальна форма документа, включаючи витяг та/або виписку, повинна відображати дані, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною, в тому числі підпис та печатку.

421.7. У разі виявлення платником податків помилок у роботі Електронного кабінету платника податків він має право надіслати через Електронний кабінет платника податків повідомлення адміністратору про виявлену помилку. Направлене повідомлення автоматично включається в реєстр помилок, виявлених платниками податків, який публікується на веб-сайті адміністратора.

421.8. Адміністратор зобов’язаний здійснити перевірку наявності помилки згідно з повідомленням платника податків протягом одного робочого дня, наступного за днем надходження відповідного повідомлення. Якщо адміністратор визнає наявність помилки, факт чого відображається в реєстрі помилок, виявлених платниками податків, він зобов’язаний усунути таку помилку протягом 48 годин з моменту перевірки повідомлення платника податків та внесення даних у реєстр. Якщо така помилка призводить до порушення прав платників податків або передбачає притягнення платників податків до відповідальності, адміністратор повідомляє всіх платників податків через Електронний кабінет платника податків про існування такої помилки та про час, необхідний для її усунення і відновлення порушених прав платників податків.

421.9. Платник податків звільняється від відповідальності у разі, якщо у роботі Електронного кабінету платника податків виявлена помилка і така помилка визнана адміністратором Електронного кабінету платника податків. Якщо порушення податкового законодавства спричинені такими помилками у роботі Електронного кабінету платника податків, контролюючим органам забороняється визначати платнику податків грошове зобов’язання, застосовувати штрафні санкції та нараховувати пеню, ініціювати притягнення платника податків та/або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності.

421.10. Якщо адміністратор заперечує наявність помилки у програмному забезпеченні Електронного кабінету платника податків, платник податків може звернутися до суду за захистом своїх прав та охоронюваних інтересів, про що повідомляє контролюючий орган та адміністратора через Електронний кабінет платника податків. Протягом всього часу судового розгляду такого звернення платника податків контролюючим органам забороняється визначати платнику податків грошове зобов’язання, застосовувати штрафні санкції та нараховувати пеню, ініціювати притягнення платника податків та/або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, спричинені помилкою у роботі Електронного кабінету платника податків

 

Ліберальна податкова реформа #3357 це:


Легалізація зарплат та виведення бізнесу із тіні

Спрощення адміністрування у електронному кабінеті

Ліквідація корупції та детінізація економіки

Створення підприємств та нових робочих місць

Перехід від падіння економіки до її зростання

Збільшеня купівельної спроможності громадян